Nepovratna sredstva za energetsko sanacijo stavb namenjena materialno ogroženim gospodinjstvom

Eko sklad je 1.12.2023 objavil javni poziv za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za zmanjševanje energetske revščine. Cilj finančne spodbude je blaženje podnebnih sprememb, učinkovita raba energije ter zmanjševanje stroškov za porabo energentov.

Na voljo je skupno pet milijonov evrov, sredstva pa so namenjena materialno ogroženim gospodinjstvom, ki prebivajo v energetsko neučinkovitih stavbah ali v neustreznih bivanjskih razmerah. Gospodinjstvo, ki bo ustrezalo razpisnim pogojem bo lahko prejelo do 18.000 evrov za energetsko sanacijo.

V Zavodu Fractals bo Urša Telič Miler, kot koordinatorka Eko sklada, nudila brezplačno pomoč pri pripravi vlog in vodenju projektne dokumentacije. Za informativni sestanek se lahko dogovorite na številki 040 766 559 ali preko elektronske pošte: info.fractals@gmail.com.

Rok za prijavo je do 5. januar 2024.

Kdo so upravičenci ?

Za nepovratna sredstva se lahko prijavijo fizične oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla projekt;
 • je na dan vložitve vloge lastnica ali solastnica vsaj do ½ stanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja, kjer bo izveden projekt;
 • katere gospodinjstvo je materialno ogroženo;
 • katere gospodinjstvo živi v nizko energijsko učinkovitih prostorih ali v neustreznih bivanjskih razmerah;
 • katere stavba je po oceni energetskega svetovalca primerna za izvedbo projekta.

 

Šteje se, da je gospodinjstvo vlagatelja materialno ogroženo:

 1. a) če je član gospodinjstva na dan vložitve vloge prejemnik ali upravičenec do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, ali če je bil v zadnjih 2 letih pred vložitvijo vloge vsaj dvakrat upravičen do izredne denarne socialne pomoči po določbah zakona, ki ureja socialno varstvene prejemke,
 2. b) če je bil član gospodinjstva prejemnik energetskega dodatka po predpisu, ki ureja začasne ukrepe za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva ali
 3. c) če je iz zadnje odločbe o otroškem dodatku, razvidno, da družinska skupnost vlagatelja sodi do vključno 3. dohodkovnega razreda,

in če v primerih iz točk b) in c) premoženje vlagatelja in premoženje polnoletnih članov gospodinjstva skupaj ne presega 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka,

Za kaj se lahko porabijo sredstva ?

Gospodinjstva lahko sredstva prejmejo za izvedbo enega ali več ukrepov, med katerimi so:

 1. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
 2. toplotna izolacija zunanjih sten,
 3. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu,
 4. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat,
 5. vgradnja sistema za pripravo tople – sanitarne vode,
 6. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
 7. zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso,

ter za izvedbo ukrepa H,

 1. vključitev koordinatorja za zagotavljanje podpore pri prijavi na ta javni poziv in izvedbi projekta.

 

Kako do sredstev in postopek prijave

V Zavodu Fractals vam brezplačno nudimo pomoč pri pripravi vloge za nepovratna sredstva. Po oddani vlogi vas obišče energetski svetovalec, ki oceni ali je stavba primerna za izvedbo projekta. Pomagamo vam tudi pri iskanju podizvajalcev za izvedbo sanacije in pridobitvi predračunov.

V kolikor prejmete odločbo o upravičenosti do sredstev, pa vam nudimo pomoč pri pripravi vse potrebne dokumentacije za izvedbo sanacije in prejem finančnih sredstev.

Za informativni sestanek se lahko dogovorite na številki 040 766 559 ali preko elektronske pošte: info.fractals@gmail.com.

 

Objava razpisa: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/novica/nov-javni-poziv-eko-sklada-za-zmanjsanje-energetske-revscine-in-razpis-za-nevladne-organizacije