Predlogi za spremembe Zakona o osebni asistenci 2023

V okviru javne razprave, katera se je odvijala 17.05.2023 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost, na katerega so bili vabljeni uporabniki osebne asistence ter člani pogajalske skupine za pripravo sprememb na področju osebne asistence, so se obravnavale predvidene spremembe, ki bodo
zajete z novelo Zakona o osebni asistenci (v nadaljevanju: »ZOA«).

Predvidene so sledeče spremembe:

 1. natančnejša opredelitev pojma osebne asistence – tudi z vidika uporabnikov,
 2. natančnejša opredelitev izraza invalid – kdo je invalid: Invalidi so osebe z dolgotrajnimi, telesnimi, duševnimi in senzoričnimi okvarami ter motnjami v duševnem razvoju, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi.

Dodatno se opredeli še, da gre le za osebe, pri katerih je:
– zdravljenje zaključeno,
– pri katerih je stopnja invalidnosti ustrezno ugotovljena ter invalidnost ni posledica bolezni,
– trajnost zdravstvenega stanja,
– ugotovljena telesna okvara.

 1. jasna in natančna opredelitev aktivnosti , Aktivnost NI pogoj za pridobitev pravice do osebne asistence, zaradi aktivnosti vlagatelj pridobi večji obseg storitev osebne asistence
 2. komplementarne storitve osebni asistenci:
  • oskrba na domu (predviden pričetek z dnem 1. 7.2024),
  • oskrbovalci družinskega člana,
  • razširitev storitev po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (v nadaljevanju: »ZSVI«),
 • vzpostavljeni in ustanovljeni bodo dnevni in medgeneracijski centri,
  • razširitev programov duševnega zdravja.
 1. vzpostavitev ENOTNE VSTOPNE TOČKE zajemajo storitve po sledečih zakonih,
  • ZOA,
  • Zakon o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju: »ZDOsk«),
  • ZSVI,
  • Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju: »ZSV«),

Namen enotne vstopne točke je prepozna potrebe in zagotovi  ustrezno obliko pomoči. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je, tako minister, oblikovalo podporo, razvoj in vzpostavitev (novega) modela socialne aktivacije. Za ta namen je bila pripravljena operacija Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije in ena izmed aktivnosti operacije je bila vzpostavitev delovanja enotne vstopne točke, ki delujejo v okviru vsakega CSD-ja in urada za delo. V okviru operacije je bilo vzpostavljenih 16 regijskih mobilnih enot po celi Sloveniji, ki zagotavljajo podporo enotni vstopni točki preko podpore pri obravnavi posameznika, vključenega v sistem socialne aktivacije, ter tudi preko mreženja in povezovanja vseh deležnikov v lokalnem okolju – 16 enotnih vstopnih točk.

 1. Okrepila se bo vloga in pristojnosti socialne inšpekcije – opredeljeni bodo prekrški ter predvidene globe in/ali kazni.
 2. Določena bo višja meja za zaposlitev usklajevalca OA.
 3. OA niso več s.p.-ji, lahko pa s.p. nadomešča redno zaposlene OA (prekarno delo).
 4. Obvezna uporaba informacijskega sistema za nadzor financiranja storitev OA,
 5. Nadgradi se obstoječa mreža izvajalcev osebne asistence v smislu:
 •     30 uporabnikov pri posameznem izvajalcu osebne asistence in sodelovanje vsaj enega invalida pri organih upravljanja izvajalca osebne asistence ali kot strokovnega delavca pri izvajanju storitev osebne asistence.
 •     10 uporabnikov pri posameznem izvajalcu osebne asistence in sodelovanje 75% invalidov pri organih upravljanja izvajalca osebne asistence in/ali kot strokovnih delavcev pri izvajanju storitev osebne asistence.

11. Osebno asistenco uporabniku lahko izvaja le en družinski član, (nadomeščata ga lahko največ 2 družinska člana).