RAZISKOVALNI TURIZEM VARUJE IN OHRANJA

Zavod Ars Viva je pri operaciji »Raziskovalni turizem varuje in ohranja«, katerega partnerji so še Društvo dolomitne lutke (vodilni partner), Zavod Jezerski hram Cerknica in Občina Bloke sodeloval pri dveh aktivnostih in sicer izvedbi čistilne akcije v podzemni jami, določene na osnovi predhodnih raziskav in pregledov terena in pri razvoju novih modelov in produktov, katerega končni cilj je izdelava novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta za 1 jamo.

Izvedli smo čistilno akcijo v jami Golobina na Loškem polju. Gre za ponorna jama z 2 velikima vhodoma skozi katere voda v času vsakoletnih, večkratletnih poplav nanese veliko količino materiala. Ta maši odtoke v jamskih sifonih in rovih, komunalni in ostali odpadki pa tudi slabšajo biodiverziteto in otežujejo življenje jamskim in ostalim živalim v jami. Na čistilno akcijo smo se ustrezno pripravili s spoznavanjem jame in njene okolice. Jamo smo očistili v več fazah in več dneh, ob upoštevanju vodostaja podtalnice v jami, ki močno niha po deževju. Letos je bilo tudi poleti kar veliko padavin, zato je podtalnica nihala in oteževala čiščenje. Kljub temu smo, tudi ob pomoči nekaterih domačinov in prostovoljcev uspešno opravili čiščenje jame. Iz jame smo iznesli več kubičnih metrov lesa, med katerim so bila tudi cela debla in velike veje, kar kaže na slabo ozaveščenost lokalnega prebivalstva Loške doline, ki v strugo potoka Obrh in na poplavno ogroženem območju odlaga odpadno vejevje, slamo, travo in lesne odpadke. Kosovnih ali nevernih odpadkov smo v jami našli malo.

Za namen priprave in izdelave novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta smo študirali lokalne, regijske, slovenske in tuje vire in literaturo s področja poslovnih in varstvenih modelov naravnih vrednot v Sloveniji in tujini s poudarkom na dostopnosti za gibalno in drugače ovirane osebe ter ranljive skupine in področje upravljavskih načrtov za naravne vrednote v Sloveniji in tujini s poudarkom na prilagoditvah za dostopni turizem ter ranljive skupine.

Ugotovili smo, da je na območju Slovenije, predvsem pri podzemnih naravnih vrednotah, slaba urejenost in prilagojenost za ranljive skupine.

Naše mnenje je, glede na izkušnje dela s temi posebnimi skupinami ljudmi, da je za novo nastajajoči model in produkt jam na Notranjskem poslovna priložnost urediti jamo na način, da bi bila bolj dostopna tem skupinam.

Veseli nas, da bodo v novem modelu, ki ga pripravljamo s partnerji v operaciji »Raziskovalni turizem varuje in ohranja« te tematike imele pomembno mesto.

Urša Telič Miler

Evropski kmetijski sklad za razov podeželja: Evropa investira v podeželje